()
1 schalig Ug Wert 5,56 W/m²K
2 schalig Ug Wert 2,68 W/m²K
3 schalig Ug Wert 1,70 W/m²K – unsere Empfehlung
4 schalig Ug Wert 1,24 W/m²K
5 schalig Ug Wert 1,03 W/m²K (Nicht möglich bei Polycarbonat Lichtkuppeln)